Algemeen

F.C. Perk hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. F.C. Perk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je
persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je
persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen
attent maken en deze willen respecteren.
Als F.C. Perk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen
van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan
dit via onderstaande contactgegevens:
F.C. Perk]
Frankie Inze (gerechtigd correspondent)
Emailadres: gc@kfc-perk.be
1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door F.C. Perk verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en
rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van F.C. Perk (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
  Privacyverklaring Voetbalclub F.C. Perk
  2/4
  1.2 Welke gegevens verwerken we?
  Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende
  doelstellingen :
  • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
  • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
  • Rijksregisternummer
  • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
  1.3 Wie verwerkt de gegevens?
  De gegevens worden verwerkt door volgende personen in onze voetbalclub:
 • Bestuursleden, trainers en afgevaardigden van F.C. Perk
  1.4 Verstrekking aan derden
  De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
  uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
  Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
  • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
  • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. Socceronline…);
  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
  • het afsluiten van verzekeringen (bijv. burgerlijke aansprakelijkheid en vrijwilligers).
  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een
  verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
  Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je
  persoonsgegevens te waarborgen.
  Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan
  is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
  Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze
  toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de
  verwerking voor de intrekking daarvan.
  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
  Privacyverklaring Voetbalclub F.C. Perk
  3/4
  1.5 Minderjarigen
  Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming
  is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
  1.6 Bewaartermijn
  FC Perk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan
  wel op grond van de wet is vereist.
  1.7 Beveiliging van de gegevens
  Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te
  beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
  • Alle personen die namens F.C. Perk van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
  geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
  incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  1.8 Foto’s en beeldmateriaal
  Gedurende wedstrijden, tornooien en andere evenementen kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt door onze
  huis-/wedstrijdfotograaf of cameraman. Het betreft in hoofdzaak elftalfoto’s, wedstrijdenbeelden van alle elftallen
  en individuele (portret)foto’s. Voor het maken van foto’s/video’s wordt toestemming gegeven bij het aangaan van
  het lidmaatschap. Leden kunnen individueel medewerking aan fotoshoots weigeren.
  Deze foto’s en/of video’s kunnen op de website van F.C. Perk of de diverse social mediakanalen terechtkomen. Bij
  het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Dit geldt ook voor de
  TV-schermen die in de kantine of kleedkamers zijn geplaatst of tijdens een businessclub-bijeenkomst worden
  gebruikt. De club stelt beeldmateriaal nimmer ter beschikking aan derden, zonder voorafgaande toestemming van
  betrokkenen.
  Indien er toch een foto op staat die je privacy aantast, stuur dan een e-mail naar gc@kfc-perk.be onder vermelding
  van de referentie naar de foto/video. F.C. Perk verbindt er zich toe de gewraakte foto’s en/of video’s meteen te
  verwijderen.
  Gebruik van beeldmateriaal vanaf de website of de social media-kanalen is niet toegestaan, zonder voorafgaande
  overeenkomst met het clubbestuur.
  De vereniging is niet verantwoordelijk voor of aanspreekbaar op het plaatsen van foto’s op sociale media (facebook,
  twitter, instagram, whatsapp etc.) door individuele leden of groepen leden.
  Privacyverklaring Voetbalclub F.C. Perk
  4/4
  1.9 Je rechten omtrent je gegevens
  Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.
  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.
  Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of
  door één van onze verwerkers.
  Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct
  aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
  verzoeken.
  1.10 Klachten
  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct
  contact met ons op te nemen.
  Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel
  https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
  1.11 Wijziging privacyverklaring
  F.C. Perk kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018. Voor elke
  belangrijke inhoudelijke wijziging zullen we je informeren via een nieuwsbrief.
  De meest recente versie vind je altijd terug op de website www.kfc-perk.be